Aviso legal

O dominio gliaedicion.com é unha páxina web propiedade de Glía Edición e Comunicación, S.L. con dirección na Rúa do Uruguai, 33 A, 36201 Vigo (Pontevedra) e CIF B27725423 e ten por obxecto a venda e información sobre os produtos que a editorial comercializa. Os servizos e produtos ofertados por Glía Edición na súa páxina web estarán suxeitos ós términos e condicións detallados en cada momento e vivibles desde esta páxina, así como ás disposicións legais imperantes en cada momento.

Tanto o acceso a esta páxina web, como o uso que poida facerse da información e contidos incluídos na mesma ou accesibles desde ela, será da exclusiva responsabilidade de quen o realice, sen que Glía Edición poida ter responsabilidade algunha por devanditos usos.

Todos os contidos desta páxina web (incluíndo o código fonte, imaxes, textos, gráficos, etc) están protexidos pola norma nacional e internacional imperante sobre propiedade intelectual, atopándose todos os dereitos reservados.

Queda totalmente prohibida a reprodución de calquera contido da web sen o consentimento expreso do posuidor dos dereitos. Si ten algunha dúbida a este respecto, ou está interesado en reproducir algún artigo desta web, ou si considera que algún contido deste páxina viola os seus dereitos sobre propiedade intelectual, por favor, pónase en contacto coa editorial mediante a dirección de correo electrónico glia@gliaedicion.com.

Enlaces externos: A través das páxinas de gliaedicion.com o usuario poderá acceder a outros sitios web mediante enlaces existentes nesta páxina. Dado que as mesmas son de exclusiva responsabilidade dos seus titulares, gliaedicion.com está libre de calquera responsabilidade derivada das mesmas ou dos seus contidos, que son alleos a editorial e que, en consecuencia, nin aproba, nin fai seus os produtos, servizos, contidos, información, datos, opinións arquivos e calquera clase de material existente en tales páxinas web e non controla nin se fai responsable da calidade, legalidade, fiabilidade e utilidade da información, contidos e servizos existentes nos sitios enlazados e que son alleos a esta páxina.

En ningún caso, o propietario da web faise responsable das opinións vertidas polos usuarios e colaboradores nos foros, reservándose, en todo caso, o dereito a publicar ou cancelar calquera opinión que considere lesiva de dereitos de terceiros, ou vaian en contra da política da web.

Si o propietario da web entendese que calquera usuario está incurrindo nun mal uso da web ou dos seus contidos, ou está actuando de mala fe, procederá á inmediata cancelación do acceso a este website a ese usuario por todos os medios técnicos que o propietario crea oportunos.

O dominio de gliaedicion.com cumpre coa Lei Orgánica de Protección de Datos e asegura a confidencialidade no tratamento dos seus datos persoais.

Para toda cuestión de litixio ou que afecte á páxina gliaedicion.com, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso desta páxina web, os Xulgados e Tribunais de Madrid.

O acceso á páxina web de gliaedicion.com, implica a aceptación de todas as condicións expresadas, que poderán ser modificadas polo propietario da web en calquera momento e sen previo aviso aos usuarios.